Pravidla tenisu

Český překlad pravidel vydaných Mezinárodní tenisovou asociací (ITF) 1.3.2010.

PŘEDMLUVA

Mezinárodní tenisová federace (ITF) je hlavní autoritou pro hru tenis a její povinnosti a odpovědnosti zahrnují určování Pravidel tenisu.
K přispění k výkonu této odpovědnosti sestavila Výbor ITF pro pravidla tenisu, který neustále monitoruje hru a její pravidla a následně zpracovává doporučení změn, jak trvalých, tak i s omezenou zkušební dobou pro představenstvo Mezinárodní tenisové federace ITF, které následně vyhotoví doporučení pro Výroční valné zasedání Mezinárodní tenisové federace ITF, které je nejvyšší autoritou pro jakékoliv změny v pravidlech tenisu.

Poznámka: Pokud není stanoveno jinak, jakýkoliv odkaz obsažený v těchto pravidlech tenisu uvedený v mužském rodě zahrnuje i rod ženský.

1. DVOREC

 • Dvorec pro dvouhru je obdélník 23,77 m dlouhý a 8,23 m široký.
 • Pro čtyřhru je dvorec široký 10,97 m.
 • Dvorec je uprostřed předělen sítí zavěšenou na provaze nebo na kovovém laně, které přechází přes dva sloupky nebo je k nim připevněno ve výšce 1,07 m.
 • Síť musí být napjata tak, aby zcela vyplňovala plochu mezi oběma sloupky a musí mít oka tak malá, aby jimi míč nemohl projít.
 • Výška sítě uprostřed je 0,914 m, kde je síť pevně stažena dolů popruhem.
 • Provaz nebo kovové lano a horní okraj sítě jsou potaženy páskou. Popruh i páska jsou zcela bílé.
 • Maximální průměr provazu nebo kovového lana je 0,8 cm.
 • Maximální šířka popruhu je 5 cm. Páska je široká nejméně 5 cm a nejvýše 6,35 cm na obou stranách.
 • Pro zápasy čtyřhry jsou středy sloupků umístěny 0,914 m vně dvorce (vnějšího okraje čar) pro čtyřhru na obou stranách.
 • Pro zápasy dvouhry, pokud je používána síť pro dvouhru, jsou středy sloupků umístěny 0,914 m vně dvorce (vnějšího okraje čar) pro dvouhru na obou stranách.
 • Pokud je používána síť pro čtyřhru, pak musí být síť podepřena dvěma tyčkami pro dvouhru ve výšce 1,07 m, jejichž středy budou vzdáleny 0,914 m vně dvorce (vnějšího okraje čar) pro dvouhru na obou stranách.
 • Sloupky jsou čtvercového průřezu o straně maximálně 15 cm nebo kruhového průřezu o průměru maximálně 15 cm.
 • Tyčky pro dvouhru jsou čtvercového nebo kruhového průřezu o maximální straně resp. průměru 7,5 cm.
 • Sloupky a tyčky pro dvouhru nepřesahují více než 2,5 cm přes vrchol provazu sítě.
 • Čáry, které ohraničují koncové strany dvorce, se nazývají základní čáry, čáry ohraničující boční strany dvorce se nazývají podélné čáry.
 • Ve vzdálenosti 6,40 m od sítě jsou rovnoběžně se sítí a mezi podélnými čárami nakresleny čáry pro podání.
 • Prostor po obou stranách sítě mezi čárami pro podání a podélnými čarami je rozdělen na dvě poloviny střední čarou pro podání, která je nakreslena uprostřed mezi podélnými čarami a rovnoběžná s nimi.
 • Každá základní čára je rozdělena v polovině střední značkou 10 cm dlouhou, vyznačenou kolmo dovnitř dvorce rovnoběžně s podélnými čárami pro dvouhru.
 • Střední čára pro podání a střední značka jsou široké 5 cm.
 • Ostatní čáry dvorce jsou široké 2,5 cm až 5 cm, krom základních čar, které mohou být až 10 cm široké.
 • Všechny rozměry se počítají k vnějšímu okraji čar a veškeré čáry dvorce mají stejnou barvu, která jasně kontrastuje s barvou povrchu.
 • Na dvorci, síti, popruhu, pásce, sloupcích nebo tyčkách pro dvouhru není povolena žádná reklama mimo výjimek uvedených v Příloze III.

2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

Stálá zařízení dvorce zahrnují zadní a postranní ohrazení, diváky, stání a sedadla pro diváky, veškerá zařízení okolo nebo nad dvorcem, hlavního rozhodčího, čárové rozhodčí, rozhodčího u sítě a sběrače míčků, pokud jsou na určených místech.
Pokud je dvouhra hrána se sítí pro čtyřhru a s tyčkami pro dvouhru, pak jsou sloupky a části sítě za tyčkami pro dvouhru brány jako stálá zařízení a nejsou považovány za sloupky nebo součást sítě.

3. MÍČ

Míče schválené pro hru dle pravidel tenisu musí splňovat specifikace uvedené v Příloze I.
Mezinárodní tenisová federace rozhodne o tom, zda míč nebo jeho prototyp vyhovuje Příloze I nebo zda je jinak schválen či neschválen pro hru.
Tato rozhodnutí může učinit z vlastní iniciativy nebo na žádost kterékoli strany, která má na věci oprávněný zájem, tedy hráče, výrobce nebo národního svazu a jeho členů.
Tato rozhodnutí a jejich uplatňovaní musí být v souladu s příslušnými Postupy pro jednání a usnesení Mezinárodní tenisové federace (viz Příloha VI).

Pořadatelé akce musejí před turnajem ohlásit:

 • Počet míčů pro hru (2, 3, 4 nebo 6).
 • Pravidla pro výměnu míčů, pokud nějaké jsou.

Výměny míčů, pokud nějaké jsou, mohou být provedeny buď:

 • po stanoveném lichém počtu her, přičemž první výměna míčů v zápase se provede o dvě hry dříve než pro zbytek zápasu tak, aby byla zohledněna rozehrávka. Pro výměnu míčů se tie-break počítá jako jedna hra. Výměna míčů se neprovede na začátku tie-breaku. V takovém případě bude výměna míče posunuta až na začátek druhé hry nebo další sady nebo
 • na začátku sady.

Pokud míč během hry praskne, tak bude bod zahrán znovu.
Případ 1: Pokud je míč na konci bodu měkký, má být bod zahrán znovu?
Rozhodnutí: Pokud je míč měkký, ale ne prasklý, pak bod nebude hrán znovu.
Poznámka: Všechny míče, které budou použity v turnajích hraných podle pravidel tenisu, musí být uvedeny na oficiálním seznamu ITF schválených míčů, který vydává Mezinárodní tenisová federace.

4. RAKETA

Rakety, které jsou schváleny pro hru dle pravidel tenisu, musejí odpovídat specifikacím uvedeným v Příloze II.
Mezinárodní tenisová federace rozhodne o tom, zda raketa nebo prototyp vyhovuje Příloze II, nebo zda je jinak schválena či neschválena pro hru. Tato rozhodnutí může učinit z vlastní iniciativy nebo na žádost kterékoliv strany, která má na věci oprávněný zájem, tedy hráče, výrobce nebo národního svazu a jeho členů. Tato rozhodnutí a jejich výklady musí být v souladu s Postupy pro jednání a usnesení Mezinárodní tenisové federace (viz Příloha VI).


Případ 1: Může být úderová plocha rakety pokryta více než jednou vrstvou strun ?
Rozhodnutí: Ne. Pravidlo jasně hovoří o jednom povrchu křížem propletených strun. (viz Příloha II)

Případ 2: Jsou-li struny na více než jedné ploše, je povrch výpletu považován za jednotný a rovný?
Rozhodnutí: Ne

Případ 3: Mohou být na strunách rakety umístěna tlumítka vibrací a pokud ano, na kterém místě?
Rozhodnutí: Ano, tlumítka však mohou být umístěna pouze mimo místo křížení strun.

Případ 4. Hráči během hry náhle prasknou struny na jeho raketě. Může za těchto okolností pokračovat s touto raketou ve hře?
Rozhodnutí: Ano, vyjma případů, kdy je toto výslovně zakázáno pořadateli akce.

Případ 5: Může hráč kdykoliv během hry používat více než jednu raketu?
Rozhodnutí: Ne.

Případ 6: Může být do rakety zahrnuta baterie, která má vliv na herní vlastnosti?
Rozhodnutí: Ne. Baterie, stejně jako ostatní zdroje energie, jakými jsou například solární články a podobná zařízení jsou zakázány.

5. STAV VE HŘE

a. STANDARDNÍ HRA

Standardní hra je počítána následovně, s tím, že skóre podávajícího se uvádí první:

 • Bez bodů – „nula“
 • První bod – „15“
 • Druhý bod – „30“
 • Třetí bod – „40“
 • Čtvrtý bod – „hra“

Získají-li oba hráči/páry po třech bodech, je stav označován za „shodu“. Po „shodě“ má hráč/pár, který vyhraje další bod „výhodu“.
Pokud ten samý hráč/pár získá i další bod, pak tento hráč/pár vyhrává „hru“; pokud další bod vyhraje opačný hráč/pár, pak je stav opět „shoda“. Hráč/pár musí vyhrát dva body za sebou jdoucí po „shodě“, aby vyhrál „hru“.

b. TIE-BREAK

V průběhu tie-breaku jsou body uváděny jako „nula“,„1“, „2“, „3“ atd. První hráč/pár, který získá sedm bodů vyhrává „hru“ a „sadu“, pokud vede nad soupeřem rozdílem dvou bodů. Pokud je to třeba, tie-break pokračuje dokud není tohoto rozdílu dosaženo.

Hráč, který je na řadě s podáním podává první bod tie-breaku. Následující dva body podává soupeř (ve čtyřhře hráč opačného páru, který je na řadě s podáním). Poté každý hráč/pár podává střídavě dva body za sebou až do konce tie-breaku (u čtyřhry se změna podání v rámci každého týmu provádí ve stejném pořadí jako během dané sady).

Hráč/pár, který podával první v tie-breaku bude jako první přijímat podání v první hře následující sady. Doplňkově povolené způsoby počítání jsou uvedeny v Příloze IV.

6. STAV V SADĚ

Existuje několik způsobů počítání v sadě. Dvě hlavní metody se nazývají „sada hraná s rozdílem dvou her“ a „tie-break sada“. Mohou být použity obě metody s tím, že příslušná metoda, která bude používána, bude oznámena před akcí. Pokud je použita metoda „tie-break sady“, pak musí být taktéž oznámeno, zda bude závěrečná sada bude hrána jako „tie-break sada“ nebo „sada hraná s rozdílem dvou her“.

a. „SADA HRANÁ S ROZDÍLEM DVOU HER“

První hráč/pár, který vyhraje šest her, vyhrává i danou sadu, pokud vede nad soupeřem(i) rozdílem dvou her.
Pokud je třeba, sada Pokračuje, až je tohoto rozdílu dosaženo.

b. „TIE-BREAK SADA“

První hráč/pár , který vyhraje šest her, vyhrává i danou sadu, pokud vede nad soupeřem(i) rozdílem dvou her.
Pokud je dosažen stav her šest-šest, následuje hra tie-break.
Doplňkově povolené způsoby počítání jsou uvedeny v Příloze IV.

7. STAV V ZÁPASE

Zápas může být hrán na 3 sady (hráč/pár musí vyhrát 2 sady, aby vyhrál zápas, tzn. na 2 vítězné sady) nebo na 5 sad (hráč/pár musí vyhrát 3 sady, aby vyhrál zápas, tzn. na 3 vítězné sady).
Doplňkově povolené způsoby počítání jsou uvedeny v Příloze IV.

8. PODÁVAJÍCÍ A PŘIJÍMAJÍCÍ

Hráč(i)/ pár(y) stojí proti sobě na protilehlých stranách sítě. Podávající je hráč, který podává míč do hry při prvním bodu. Přijímající je hráč, který je připraven vrátit míč podaný podávajícím.

Případ 1: Může přijímající stát vně čar ohraničujících dvorec?
Rozhodnutí: Ano. Přijímající může stát kdekoliv, vně či uvnitř čar ohraničujících dvorec, na své straně sítě.

9. VOLBA STRAN A PODÁNÍ

O volbě stran a právu podávat nebo přijímat v první hře se rozhoduje losem před rozehrávkou. Hráč/pár, který vyhraje losování, si může:
a. zvolit podání nebo příjem v první hře zápasu, a v tom případě si soupeř volí stranu dvorce pro první hru zápasu; nebo
b. zvolit stranu dvorce pro první hru zápasu, a v tom případě si soupeř volí podání nebo příjem v první hře zápasu; nebo
c. požadovat po soupeři, aby si vybral jednu z výše uvedených možností.

Případ 1: Mají oba hráči/páry právo na novou volbu v případě, že zápas byl zastaven nebo odložen dříve, než byl zahájen a hráči opustí dvorec?
Rozhodnutí: Ano. Výsledek (tzn.vítěz) losování platí, mohou však být učiněny nové volby oběma hráči/páry.

10. STŘÍDÁNÍ STRAN

Hráči střídají strany po ukončení první, třetí a každé další liché hry ve všech sadách. Hráči také střídají strany po ukončení každé sady, pokud není celkový počet her v této sadě sudý. V takovém případě hráči střídají strany po ukončení první hry v následující sadě.

V průběhu tie-breaku hráči střídají strany po každýchšesti bodech.

11. MÍČ VE HŘE

Míč je ve hře od okamžiku, kdy jej podávající udeří, a zůstává ve hře až do rozhodnutí bodu, pokud není ohlášena chyba nebo není míč prohlášen za neplatný.

12. MÍČ NA ČÁŘE (DŘÍVE 22)

Dopadne-li míč na čáru nebo se jí při dopadu dotkne, považuje se za míč, který dopadl do pole ohraničeného touto čarou.

13. DOPAD MÍČE NA STÁLÉ ZAŘÍZENÍ

Dotkne-li se míč ve hře stálého zařízení dvorce po dopadu do správného pole, získává bod hráč, který míč zahrál. Dotkne-li se míč těchto zařízení před dopadem na zem, hráč, který míč zahrál, bod ztrácí.

14. POŘADÍ PODÁNÍ

Po skončení každé standardní hry se přijímající stává podávajícím a podávající se pro příští hru stává přijímajícím.
Ve čtyřhře se pár, který má podávat v první hře každé sady rozhodne, který hráč bude tuto hru podávat. Stejně tak před započetím druhé hry se rozhodne jejich soupeř, který hráč bude danou hru podávat. Spoluhráč hráče, který podával v první hře, podává ve třetí hře, a spoluhráč hráče, který podával v druhé hře, podává ve hře čtvrté. Takovéto střídání trvá až do konce dané sady.

15. POŘADÍ PŘÍJÍMÁNÍ VE ČTYŘHŘE

Pár, který má přijímat v první hře sady, se rozhodne, který hráč bude přijímat první bod dané hry. Stejně tak před započetím druhé hry se jejich soupeři rozhodnou, který hráč bude přijímat první bod dané hry. Hráč, který byl spoluhráčem přijímajícího v prvním bodě hry, bude přijímat druhý bod a toto střídání bude dodržováno až do skončení hry a sady. Poté, co přijímající odehraje míč, se může míče dotknout jakýkoliv hráč páru.

Případ 1: Může jeden člen dvojice pro čtyřhru hrát sám proti soupeřům?
Rozhodnutí: Ne.

16. PODÁNÍ

Bezprostředně před podáním musí podávající zůstat stát oběma nohama v klidu za základní čarou (t.j. dále od sítě než je základní čára) a uvnitř mezi pomyslným prodloužením střední značky a podélné čáry.
Podávající poté nadhodí rukou míč do vzduchu kterýmkoliv směrem a udeří jej raketou dříve než míč dopadne na zem. Podání je provedeno v okamžiku, kdy se raketa dotkne míče nebo jej mine (byl učiněn pokus udeřit míč). Hráč, který může používat jen jednu paži, smí k nadhození použít rakety.

17. PRŮBĚH PODÁNÍ

Při podání ve standardní hře stojí podávající střídavě na pravé a levé polovině dvorce, počínaje pravou polovinou v každé hře.
V tie-breaku je podání hráno střídavě z pravé a levé poloviny dvorce, počínaje pravou polovinou dvorce.
Podání musí přejít přes síť a dopadnout do toho pole pro podání, které leží úhlopříčně proti polovině dvorce, ze které se podává, dříve než jej přijímající vrátí.

18. CHYBA NOHOU

Podávající v průběhu podání nesmí:
a. změnit postavení chůzí nebo během, avšak nepatrné pohyby nohou jsou povoleny,
b. dotknout se nohou základní čáry,
c. dotknout se nohou prostoru vně pomyslného prodloužení podélné čáry,
d. dotknout se nohou pomyslného prodloužení střední značky.
Pokud podávající poruší toto pravidlo, jedná se o „chybu nohou“.

Případ 1: Může podávající ve dvouhře podávat, když stojí za částí základní čáry mezi podélnými čárami pro dvouhru a čtyřhru?
Rozhodnutí: Ne.

Případ 2: Může mít podávající jednu nebo obě nohy ve vzduchu?
Rozhodnutí: Ano.

19. CHYBNÉ PODÁNÍ

Podání je chybné když:
a. podávající poruší pravidla 16, 17, nebo 18; nebo
b. podávající mine míč při pokusu ho udeřit; nebo
c. míč při podání se dotkne stálého zařízení dvorce, tyčky pro dvouhru nebo sloupku před tím, než dopadne na zem; nebo
d. míč při podání se dotkne spoluhráče podávajícího nebo čehokoliv, co má podávající nebo jeho spoluhráč na sobě nebo co drží.

Případ 1: Podávající nadhodí míč na podání do výše, pak se ale rozhodne, že jej neudeří a místo toho jej chytne. Je to chybné podání?
Rozhodnutí: Ne. Hráč, který míč vyhodí a pak se rozhodne jej neudeřit, může míč chytit rukou nebo raketou nebo míč nechat dopadnout na zem.

Případ 2: Při podání ve dvouhře hrané na hřišti pro čtyřhru se sloupky pro čtyřhru a s tyčkami pro dvouhru zasáhne míč tyčku pro dvouhru a potom dopadne na zem ve správném poli pro podání. Je to chybné podání?
Rozhodnutí: Ano. Při podání je to chyba.

20. DRUHÉ PODÁNÍ

Pokud bylo první podání chybné, pak podávající podává bez prodlevy znovu z prostoru za stejnou polovinou dvorce, odkud bylo podáváno chybné podání, pokud toto podání nebylo hráno z nesprávné poloviny.

21. KDY LZE PODÁVAT A PŘIJÍMAT

Podávající nemůže podávat dříve, než je přijímající připraven přijímat. Nicméně přijímající se musí přizpůsobit přiměřenému rytmu podávajícího a musí být připraven přijímat v přiměřeném čase, když je podávající připraven podávat.
Učiní-li přijímající pokus vrátit podání, pokládá se za připraveného. Dá-li však najevo, že není připraven, nemůže být podání považováno za chybné.

22. NEPLATNÉ PODÁNÍ

Podání je neplatné, když:
a. se podávaný míč dotkne sítě, popruhu nebo pásky a je jinak správný, nebo dotkne-li se sítě, popruhu nebo pásky a před tím než dopadne na zem, se dotkne přijímajícího nebo jeho spoluhráče nebo čehokoli co mají na sobě nebo co drží; nebo
b. podání je provedeno v době, kdy přijímající není připraven.
Bylo-li podání neplatné, nepočítá se a podávající podává znovu. Neplatné podání však neruší předchozí chybu.

23. NEPLATNÝ MÍČ

Ve všech případech, kdy je míč prohlášen za neplatný, mimo případů neplatného podání při druhém podání, se musí celý bod opakovat.

Případ 1: Během bodu se na dvorec dostane míč z vedlejšího dvorce. Míč je prohlášen za neplatný. Podávající měl předtím chybné podání. Má nyní právo na první nebo druhé podání?
Rozhodnutí: První podání. Musí být opakován celý bod.

24. HRÁČ ZTRÁCÍ BOD

Bod je ztracen, když:
a. hráč podá dvakrát za sebou chybné podání; nebo
b. hráč nevrátí míč do hry dříve, než se míč dvakrát za sebou dotkne země; nebo
c. hráč vrátí míč do hry tak, že se míč dotkne země nebo objektu vně správného dvorce; nebo
d. hráč vrátí míč do hry tak, že dříve než dopadne na zem se míč dotkne stálého zařízení; nebo
e. hráč chytí na raketu míč, který je ve hře, a úmyslně jej nese nebo jej úmyslně udeří raketou při úderu vícekrát než jednou; nebo
f. hráč se dotkne kteroukoli částí těla nebo raketou (ať ji drží v ruce či nikoli) nebo čímkoli, co má na sobě nebo co drží, sítě, sloupků/tyček pro dvouhru, provazu nebo kovového lana, popruhu nebo pásky nebo země v soupeřově poli, pokud je míč ve hře; nebo
g. hráč odehraje míč před tím, než míč přeletěl síť na jeho vlastní polovinu; nebo
h. míč, který je ve hře, se dotkne hráče nebo čehokoli, co má na sobě nebo co drží, s výjimkou rakety; nebo
i. míč, který je ve hře, se dotkne rakety, když jí hráč nedrží; nebo
j. hráč úmyslně a podstatně změní tvar rakety, když je míč ve hře; nebo
k. ve čtyřhře se oba spoluhráči dotknou míče při odehrání.

Případ 1: Poté, co podávající odehrál první podání, vypadne podávajícímu raketa z ruky a dotkne se sítě dříve, než míč dopadne na zem. Je to chybné podání nebo podávající ztrácí bod?Rozhodnutí: Podávající ztrácí bod, protože se raketa dotkne sítě v momentě, kdy je míč ve hře.

Případ 2: Poté, co podávající odehrál první podání, vypadne podávajícímu raketa z ruky a dotkne se sítě poté, co míč dopadne na zem mimo správné pole. Je to chybné podání nebo podávající ztrácí bod?
Rozhodnutí: Je to chybné podání, protože v momentě, kdy se raketa dotkla sítě, nebyl již míč ve hře.

Případ 3: Ve čtyřhře se spoluhráč přijímajícího dotkne sítě dříve, než se podaný míč dotkne země mimo správné pole pro podání. Jaké je správné rozhodnutí?
Rozhodnutí: Přijímající pár ztrácí bod, jelikož se spoluhráč přijímajícího dotkl sítě, když byl míč ve hře.

Případ 4: Ztrácí hráč bod, pokud přesáhne pomyslné prodloužení sítě poté nebo předtím, než udeří míč?
Rozhodnutí: Hráč neztrácí bod ani v jednom případě, pokud se nedotkl pole soupeře.

Případ 5: Může hráč přeskočit síť na pole soupeře, když je míč ve hře?
Rozhodnutí: Ne. Hráč ztrácí bod.

Případ 6: Hráč ve hře hodí po míči raketu. Raketa i míč dopadnou na dvorec do pole na straně soupeře, soupeř na míč nedosáhne. Který hráč získává bod?
Rozhodnutí: Hráč, který hodil raketu po míči, ztrácí bod.

Případ 7: Podaný míč zasáhne přijímajícího nebo ve čtyřhře spoluhráče přijímajícího dříve, než dopadne na zem. Který hráč získává bod?
Rozhodnutí: Podávající získává bod, pokud to nebylo neplatné podání.

Případ 8: Hráč, který stojí mimo dvorec, udeří míč nebo jej chytí dříve, než míč dopadne na zem a požaduje přiznání bodu, protože míč šel určitě mimo správné pole.
Rozhodnutí: Hráč ztrácí bod, pokud to nebyl správně vrácený míč. V tomto případě hra (bod) pokračuje.

25. SPRÁVNĚ VRÁCENÝ MÍČ

Míč je vrácen správně, když:
a. se míč dotkne sítě, sloupků, tyček pro dvouhru, provazu nebo kovového lana, popruhu nebo pásky s tím, že přes ně přejde a dopadne na zem ve správném poli; vyjma případů obsažených v pravidlech 2 a 24(d); nebo
b. míč ve hře dopadne na zem ve správném poli a odrazí se z něho zpět přes síť nebo jej tam zažene vítr a hráč se nahne přes síť a odehraje jej do správného pole s tím, že neporuší pravidlo 24; nebo
c. je vrácen vně sloupků, ať již nad nebo pod úrovní sítě, i když se dotkne sloupku s tím, že dopadne do správného pole; mimo případů popsaných v pravidlech 2 a 24(d); nebo
d. je zahrán tak, že projde pod provazem sítě mezi tyčkou pro dvouhru a vedlejším sloupkem, aniž by se dotknul sítě, provazu sítě nebo sloupku a dopadne na zem ve správném poli (při dvouhře); nebo
e. hráčova raketa přejde přes síť po odehrání míče na hráčově straně a míč dopadne do správného pole; nebo
f. hráč udeří míč ve hře, který dopadne na další míč ležící ve správném poli.

Případ 1: Hráč vrátí míč, který poté zasáhne tyčku pro dvouhru a dopadne na zem ve správném poli. Je toto dobrý míč?
Rozhodnutí: Ano. Nicméně pokud míč při podání zasáhne tyčku pro dvouhru, je to chybné podání.

Případ 2: Míč ve hře udeří do jiného míčku, který leží ve správném poli. Jaké je správné rozhodnutí?
Rozhodnutí: Hra pokračuje. Nicméně pokud není jasné, jestli byl odehrán správný míč, měl by být míč prohlášen za neplatný.

26. BRÁNĚNÍ VE HŘE

Pokud je hráči zabráněno zahrát bod úmyslným činem soupeře, pak tento hráč získává bod. Avšak bod bude opakován, pokud je hráči bráněno ve hře neúmyslným činem soupeře nebo něčím, nad čím nemá hráč kontrolu (mimo stálého zařízení dvorce).

Případ 1: Je neúmyslný dvojdotek považován za bránění ve hře?
Rozhodnutí: Ne. Viz také pravidlo 24 (e).

Případ 2: Hráč tvrdí, že přestal hrát, protože myslel, že je soupeřovi bráněno ve hře. Je toto považováno za bránění ve hře?
Rozhodnutí: Ne, hráč ztrácí bod.

Případ 3: Míč ve hře udeří ptáka letícího nad dvorcem. Je to bránění ve hře?
Rozhodnutí: Ano, bod bude opakován.

Případ 4: V průběhu bodu míč nebo jiný objekt, který ležel na hráčově straně sítě již když bod byl započat, brání hráči ve hře. Je toto považováno za bránění ve hře?
Rozhodnutí: Ne. Hráč je povinen odstranit míče a další objekty na své straně před započetím bodu. Hráč taktéž může požadovat, aby byly odstraněny míče nebo jiné objekty ležící na opačné straně sítě před započetím bodu.

Případ 5: Kde mohou stát spoluhráči podávajícího a přijímajícího ve čtyřhře?
Rozhodnutí: Spoluhráči podávajícího a přijímajícího mohou zaujmout jakékoliv postavení na své straně sítě, uvnitř nebo vně dvorce. Nicméně pokud tím hráč brání soupeřovi ve hře, pak je třeba použít pravidla pro bránění ve hře.

27. OPRAVA CHYB

Zásadně platí, že při odhalení chyby proti „Pravidlům tenisu“ všechny dosud odehrané body zůstávají v platnosti. Takto zjištěné chyby se opravují následovně:
a. Pokud v průběhu standardní hry nebo tie-breaku hráč podává z nesprávné poloviny dvorce, chybné postavení se opraví, jakmile je omyl zjištěn a podávající bude podávat ze správné poloviny dvorce podle stavu ve hře. Chybné podání zahrané před tím, než byla chyba odhalena, zůstává v platnosti.
b. Pokud v průběhu standardní hry nebo tie-breaku jsou hráči na špatných stranách dvorce, chybné postavení se opraví, jakmile je omyl zjištěn a podávající bude podávat ze správné strany dvorce podle stavu ve hře.
c. Pokud hráč podává mimo pořadí během standardní hry, pak hráč, který měl podávat, bude podávat, jakmile se chyba zjistí. Nicméně pokud je hra dokončena dříve, než je chyba odhalena, zůstane pořadí podání již změněno. Chybné podání zahrané soupeřem(-ři) před tím, než byla odhalena chyba, neplatí. Pokud ve čtyřhře spoluhráči z jednoho páru podávají mimo pořadí, chybné podání, zahrané před zjištěním chyby platí.
d. Pokud hráč podává mimo pořadí během tie-breaku a chyba je odhalena poté, co byl odehrán sudý počet bodů, pak je chyba opravena okamžitě. Pokud je chyba odhalena poté, co byl odehrán lichý počet bodů, zůstane pořadí podávání změněné. Chybné podání zahrané soupeřem(-ři) před tím, než byla chyba odhalena, neplatí. Pokud při čtyřhře spoluhráči z jednoho páru podávají mimo pořadí, chybné podání, které bylo zahráno dříve, než byla chyba odhalena, platí.
e. Pokud se v průběhu standardní hry nebo tie-breaku v zápase čtyřhry zjistí chyba v postavení přijímajících, zůstane postavení změněné až do konce hry/tie-breaku, ve kterém byla chyba odhalena. V další hře, ve které přijímají, zaujmou spoluhráči své původní postavení pro přijímaní.
f. Pokud byl za stavu 6:6 chybně započat tie-break, když bylo dříve dohodnuto, že se sada bude hrát jako sada s rozdílem dvou her, opraví se chyba okamžitě pouze pokud byl odehrán jen jeden bod. Pokud je chyba odhalena až když je hrán druhý bod, pak bude sada dále pokračovat jako tie-break sada.
g. Pokud byla za stavu 6:6 chybně započata standardní hra, ačkoliv bylo dříve dohodnuto, že se sada bude hrát jako tie-break sada, opraví se chyba okamžitě pouze pokud byl odehrán jen jeden bod. Pokud je chyba odhalena až když je hrán druhý bod, bude tato sada pokračovat jako „sada hraná s rozdílem dvou her“, a to až do té doby, kdy stav dosáhne 8:8 (nebo vyššího sudého čísla), a bude hrán tie-break.
h. Pokud byla chybně započata sada hraná s rozdílem dvou her nebo tie-break sada, když bylo dříve dohodnuto, že namísto závěrečné sady bude hrán rozhodující královský tie-break, opraví se chyba okamžitě pouze pokud byl odehrán jen jeden bod. Pokud je chyba odhalena až když je hrán druhý bod, bude sada pokračovat buď dokud některý hráč nebo pár nevyhraje 3 hry (a tím i sadu) nebo dokud není dosaženo
stavu 2:2, kdy bude sehrán rozhodující královský tiebreak. Je-li však chyba odhalena až poté,co začala pátá hra, bude sada pokračovat jak tie-break sada.
i. Pokud nejsou míče vyměněny ve správném sledu, chyba se opraví tehdy, když hráč nebo pár, který měl podávat s novými míči, má podávat v nejbližší další hře po zjištění chyby. Poté jsou míče měněny tak, aby počet her mezi výměnami míčů odpovídal předem stanovenému systému (tzn. nekompenzuje se zapomenuté hry). Míče se nemění v průběhu hry.

28. POSTAVENÍ ROZHODČÍCH

Pro zápasy, pro které jsou určeni rozhodčí jsou jejich úlohy a povinnosti uvedeny v Příloze V.

29. PLYNULOST HRY

Zásadně platí, že hra má plynule pokračovat od začátku (když je zahráno první podání v zápase) až do konce zápasu.
a. Mezi body je povoleno maximálně dvacet (20) vteřin. Pokud hráči mění na konci hry strany, je povoleno maximálně devadesát (90) vteřin. Nicméně po první hře v každé sadě a během tie-breaku musí být hra plynulá a hráči si mění strany bez odpočinku. Na konci každé sady je stanovena přestávka mezi sadami maximálně sto dvacet (120) vteřin. Maximální čas se začíná počátat od okamžiku, kdy je dohrán poslední bod ukončeného gamu a končí okamžikem, kdy je zahráno podání prvního bodu následující hry. Pořadatelé profesionálních turnajů mohou požádat ITF o schválení prodloužení povolených devadesáti (90) vteřin, když hráči střídají strany na konci hry, a sto dvaceti (120) vteřin povolených pro přestávku mezi sadami.
b. Pokud je z důvodů, které jsou mimo hráčovu kontrolu, poškozeno oblečení, obutí nebo nezbytné vybavení (mimo rakety) tak, že musí být vyměněno, pak může být hráči udělen přiměřený čas navíc potřebný k nápravě tohoto problému.
c. Hráči nebude udělen čas navíc k tomu, aby nabral tělesnou kondici. Nicméně pokud hráč utrpí ošetřitelné zranění, může mu být povolena jedna tříminutová přestávka na ošetření tohoto zranění. Taktéž může být stanoven omezený počet přestávek na toaletu nebo převlečení, pokud je toto ohlášeno před začátkem akce.
d. Pořadatelé akce mohou povolit odpočinkový čas až do výše deseti (10) minut, pokud toto bylo ohlášeno před začátkem akce. Tento odpočinkový čas může být vybrán po třetí sadě při zápase na 5 sad, nebo po druhé sadě v zápase na 3 sady.
e. Čas pro rozehrávku je stanoven maximálně na pět (5) minut, pokud organizátoři akce nerozhodnou jinak.

30. KOUČOVÁNÍ

Za koučování se považuje jakákoliv komunikace s hráčem, tzn.zvukový nebo vizuální rada nebo pokyn jakéhokoliv druhu. V případě týmových utkání, kdy sedí kapitán družstva na dvorci, může kapitán družstva koučovat hráče během přestávky mezi sadami a v okamžiku, kdy si hráči mění strany na konci hry, ne však když si hráči mění strany po první hře každé sady a v průběhu tie-breaku. U všech ostatních zápasů není koučování
povoleno.

Případ 1: Může být hráč koučován, pokud je tak činěno diskrétními signály?
Rozhodnutí: Ne.

Případ 2: Může být hráč koučován, pokud je hra přerušena?
Rozhodnutí: Ano.